ยี่ห้อ GRACE

ยี่ห้อ GRACE

บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์ไบโอเยื่อพืชธรรมชาติสำหรับใส่อาหาร (วัสดุจากชานอ้อยและเยื่อไผ่)  

ยี่ห้อ GRACE