ยี่ห้อ SCG

ยี่ห้อ SCG

เฟสท์บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร วัสดุกระดาษ FOOD GRADE หรือ เยื่อธรรมชาติจากชานอ้อย

ยี่ห้อ SCG