เกรซ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

เกรซ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

บรรจุภัณฑ์ไบโอเยื่อพืชธรรมชาติสำหรับใส่อาหาร (วัสดุจากชานอ้อยและเยื่อไผ่)

GRACZ (BIODEGRADABLE CONTAINER)