เฟสท์บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

เฟสท์บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร วัสดุกระดาษ FOOD GRADE หรือ เยื่อธรรมชาติจากชานอ้อย

FEST (DEGRADABLE CONTAINER)